การใช้งาน ADC 10 ช่องสัญญาณร่วมกับการกดปุ๋มเปลี่ยนจอ LCD

Download demo file: ADC10Ch.7z

ตัวอย่างนี้แสดงการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยโมดูลอนาล็อกเป็นดิจิตอล เป็นจำนวน 10 ช่อง และแสดงผลค่าที่อ่านได้ทางจอแสดงผล LCD นอกจากนี้สามารถใช้สวิตซ์ปุ่มกด เปลี่ยนหน้าจอ เพื่อดูค่าที่เก็บไว้ ดังรูป 1‑1

รูป 1-1 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 10 ช่องสัญญาณ และแสดงผ่านจอ LCD

รูป 1-1 การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 10 ช่องสัญญาณ และแสดงผ่านจอ LCD

รูป 1‑2 แสดง Simulink Model สำหรับการอ่านค่าแรงดัน 10 ช่องสัญญาณ และแสดงค่าผ่าน LCD ภายใน Model ประกอบด้วย Subsystem หลายชุด ซึ่งทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. Subsystem ใช้กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บค่าแรงดันที่อ่านได้ 10 ช่องสัญญาณ
 2. Subsystem ตั้งค่าการใช้งานจอแสดงผล LCD
 3. Subsystem สำหรับแสดงข้อความและค่าที่วัดได้ผ่านจอแสดงผล LCD
 4. Subsystem สำหรับปรับเลขหน้าของจอแสดงผล LCD (page = 0 ถึง 2) โดยรับสัญญาณอินพุตจากสวิตซ์ปุ่มกด
 5. เลขหน้าปัจจุบัน เพื่อใช้สำหรับ Update เลขหน้า หลังจากมีการกดสวิตซ์
 6. Subsystem สำหรับแสดงผลผ่านจอ LCD หน้าที่ 1 โดยแสดงค่าที่อ่านได้จากช่องสัญญาณ 0-3
 7. Subsystem สำหรับแสดงผลผ่านจอ LCD หน้าที่ 2 โดยแสดงค่าที่อ่านได้จากช่องสัญญาณ 4-7
 8. Subsystem สำหรับแสดงผลผ่านจอ LCD หน้าที่ 2 โดยแสดงค่าที่อ่านได้จากช่องสัญญาณ 8-9
 9. รับสัญญาณดิจิตอลอินพุตจากสวิตซ์ SW1 และ SW2
 10. อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากช่องรับสัญญาณอนาล็อก จำนวน 10 ช่องสัญญาณ
รูป 1-2 Simulink Model สำหรับการอ่านค่าแรงดัน 10 ช่องสัญญาณ และแสดงค่าผ่าน LCD

รูป 1-2 Simulink Model สำหรับการอ่านค่าแรงดัน 10 ช่องสัญญาณ และแสดงค่าผ่าน LCD

เมื่อ Download Model ลงใน STM32F4DISCOVERY บอร์ดจะเริ่มทำการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าทั้ง 10 ช่องทุกๆ 0.1 วินาที ดังรูป 1‑3 และนำค่าที่อ่านได้เก็บในตัวแปรทั้ง 10 ตัว (V1, V2, …, V10) ผู้ใช้สามารถตัวอย่างการใช้งานสัญญาณอนาล็อกได้ที่นี่

รูป 1-3 Subsystem สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากช่องรับสัญญาณอนาล็อก จำนวน 10 ช่องสัญญาณ

รูป 1-3 Subsystem สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าจากช่องรับสัญญาณอนาล็อก จำนวน 10 ช่องสัญญาณ

เนื่อง จากมีข้อมูลมากเกินกว่าให้จอแสดงผล LCD หนึ่งหน้าแสดงทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงใช้ Subsystem ย่อย เพื่อแบ่งการแสดงค่าแรงดันที่อ่านได้ รูป 1‑4 เป็นตัวอย่างของ Subsystem สำหรับแสดงผลผ่านจอ LCD หน้าที่ 1 โดยแสดงค่าที่อ่านได้จากช่องสัญญาณ 0-3 สำหรับการแสดงผลหน้าอื่นๆ ผู้ใช้งานต้องระบุหมายเลขช่องสัญญาณให้ตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้ในแต่ ละช่องสัญญาณ ผู้ใช้งานสามารถตัวอย่างการใช้งานจอแสดงผล LCD เพื่อเปลี่ยนข้อความโดยใช้ Enable subsystem ได้ที่นี่

รูป 1-4 Subsystem สำหรับแสดงผลผ่านจอ LCD หน้าที่ 1 โดยแสดงค่าที่อ่านได้จากช่องสัญญาณ 0-3

รูป 1-4 Subsystem สำหรับแสดงผลผ่านจอ LCD หน้าที่ 1 โดยแสดงค่าที่อ่านได้จากช่องสัญญาณ 0-3

รูป 1‑5 แสดงภายใน Subsystem สำหรับปรับเลขหน้าของจอแสดงผล รับสัญญาณอินพุตจากสวิตซ์ปุ่มกด สองพอร์ต เพื่อดูหน้าถัดไปและดูหน้าก่อนหน้า หากไม่มีการกดปุ่มใด Subsystem ตัวนี้จะไม่ทำงาน

รูป 1-5 Subsystem สำหรับปรับเลขหน้าของจอแสดงผล LCD

รูป 1-5 Subsystem สำหรับปรับเลขหน้าของจอแสดงผล LCD