เครื่อง ชุดควบคุมตำแหน่งบอลสกรูในแนวแกน X Y

ชื่อผู้ทำโครงงาน   นายสุรพงษ์  รัตชรินทร  TT2RA  ระหัสประจำตัวนักศึกษา     55002013610013 Simulink model File(miniProject01_KMUTTNB57.7z) แกน บอลสกรู  X Y ที่มาและความเป็นมาของโครงงาน  ควบคุมตำแหน่งบอลสกรู  X Y           ในงานทางอุตสาหกรรมจะพบได้ว่ามีเครื่องจักรมากมายในการผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยต้องพึงพาเครื่องจักรเหล่านี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแพกสิ่งค้า กระบวนการผลิตอาหาร การจัดทำวัสดุอปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ต้องมีระบบมีการจัดการ โดยควยคุมการทำงานให้ตรงตามที่กำหนด ดังนั้นจึงทำให้เกิด แนวคิด ที่จะนำการควบคุมการจัดการเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดย การสั่งการการความควบคุม… read more →