การขับ 7 Segment LED

Download all demo files: Led7s4d.7z บทนำ ในบทนี้กล่าวถึงการใช้งานอุปกรณ์แสดงผล เช่น จอแสดง LCD และ อุปกรณ์แสดงผลแบบตัวเลข (7-Segments) ใช้สัญญาณ Digital I/O เป็นหลัก โดยใช้ STM32F4DISCOVERY และ Waijung Blockset รู้จักกับจอแสดงผล 7-Segment จอแสดงผล 7-Segment ประกอบด้วยหลอด LED รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรือหกเหลี่ยมจำนวน 7 หลอด… read more →