การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องจำลองเซลล์แสงอาทิตย์

Analysis and Design of a Photovoltaic Simulator_Page_74-1
 
โดย ปกครอง วงศ์คูณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

บทคัดย่อ

ในการวิจัยนั้น มีความปรารถนาอย่างยิ่งต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าอันซึ่งสามารถเลียนแบบกราฟแรงดันและกระแสของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทดแทน เหตุเพราะว่า เทคนิคการควบคุมอันพิเศษนั้นจะไม่อาจสามารถทำให้เป็นจริง หากปราศจากการทดสอบใด ๆ ก่อนถูกนำไปใช้กับงานจริง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องจำลองเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีวงจรภาคกำลังเป็นวงจรแปลงผันไฟตรง/ไฟตรงชนิดทอนแรงดันที่ทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่อง
ในงานนี้ ตัวควบคุมแบบดิจิตอล อาร์-เอส-ที ถูกนำมาใช้สำหรับกำหนดคุณลักษณะกระแสที่ตัวเหนี่ยวนำของวงจรแปลงผัน ส่งผลให้วงจรแปลงผันสามารถเลียนแบบกราฟแรงดันและกระแสของอะเรย์เซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นตรงแม้กระทั่งในสภาวะเงาบดบัง อีกทั้งยังได้ศึกษารายละเอียดการสร้างแบบจำลองอะเรย์เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อจัดเตรียมข้อมูล Lookup Table ของสัญญาณอ้างอิงสำหรับลูปกระแส ซึ่งเทคนิคการควบคุมที่นำเสนอได้ถูกทำให้ประจักษ์ชัดด้วย FiO boards RapidSTM32 blockset โดยผลการทดลองพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องจำลองเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเลียนแบบกราฟแรงดันและกระแสได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมี ผลการตอบสนองพลวัต และสมรรถนะที่ดียิ่ง

ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (pdf) : การวิเคราะห์ออกแบบเครื่องจำลองเซลล์แสงอาทิตย์ (Analysis and Design of a Photovoltaic Simulator)