การประยุกต์ใช้การติดตามค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธีการเพิ่มค่าความนำสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบทบแรงดันไฟฟ้าร่วมกลับทิศทาง

โดย วิษณุ จิตวิริยะ, ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   บทคัดย่อ: ปัจจุบันพลังงานทดแทนขนาดเล็กเช่น เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดไม่กี่ร้อยวัตต์ถูกนิยมนำมาใช้ในภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ควรมีขั้นตอนและวิธีในการติดตามหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดร่วมกับวงจรแปลงฝันไฟตรง-ไฟตรงที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น ในบทความนี้จะมีการวิเคราะห์ถึงการทำงานร่วมกันของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กับวงจรแปลงผันตรง-ไฟตรงแบบทบแรงดันไฟฟ้าร่วมกลับทิศทางที่มีการนำองค์ประกอบแฝงร่วมพิจารณาด้วย โดยมีการควบคุมการทำงานให้สามารถติดตามหาจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธีการเพิ่มค่าความนำแบบปรับเปลี่ยนระดับค่าได้ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ตลอดเวลา ผลที่ได้จากการจำลองการทำงานของระบบด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดสอบระบบต้นแบบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถนำไประยุกต์ใช้งานได้จริง Download full paper (pdf) : การประยุกต์ใช้การติดตามค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธีการเพิ่มค่าความนำสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับวงจรแปลงฝันไฟตรง-ไฟตรงแบบทบแรงดันไฟฟ้าร่วมกลับทิศทาง